Algemene Voorwaarden De Papaver Coaching

Artikel 1 -Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Cliënt / Coachee: de partij die de opdracht tot hulpverlenen geeft.
b. Coach: Ineke Hogenkamp, van De Papaver Coaching te Heiloo.
c. Coaching: een psychosociaal hulpverleningstraject. Coaching is bestemd voor mensen met een gezonde emotionele basis, die tijdelijk even niet meer weten hoe ze verder moeten.
d. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.
e. Schriftelijk: hieronder wordt ook ‘per mail’ verstaan

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen coach en cliënt, voor zover door de partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt zich akkoord heeft verklaard met de door coach opgestelde overeenkomst.  Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Coach zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een gediplomeerd coach kan worden verwacht. De coach heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt; nooit een resultaatverplichting.
2. Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt er zorg voor draagt dat alle informatie, waarvan de coach aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de coach worden verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de coach ter beschikking gestelde informatie.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de coach zijn verstrekt, heeft de coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
4. De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5 – Contractduur / uitvoeringstermijn
1. Bij het aangaan van een overeenkomst spreken coach en cliënt de datum af waarop de dienstverlening begint. De overeenkomst tussen de coach en een cliënt wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de counseling op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, kan in onderling overleg worden besloten eerder te stoppen met coaching of langer door te gaan. Als het eerder stoppen uitsluitend volgens de wens van de cliënt is, wordt de eventueel door de cliënt al betaalde vergoeding niet teruggestort.

Artikel 6 – Geheimhouding
1. De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. De Ethische Code van de beroepsvereniging Gcoach.nl geldt hierbij als leidraad. De volledige tekst van deze gedragscode is te vinden op www.gcoach.nl/gedragscode.
2. Relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zal in een beveiligd dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de coach bijhoudt, is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Mits niet anders overeengekomen zal het dossier zeven jaar na afloop van de overeenkomst worden vernietigd.
3. De Papaver Coaching draagt er zorg voor dat zowel papieren als op de computer opgeslagen gespreksverslagen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor anderen.
4. De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders of huisarts) na overleg en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.
5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de coach gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de coach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de coach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient bij losse sessies aan het eind van de maand na het ontvangen van een factuur te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Bij een pakket/traject dient de betaling uiterlijk voor de tweede sessie voldaan te zijn.
2. Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en betaling niet anders is overeengekomen, heeft de coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
3. Indien betaling anders is overeengekomen en cliënt niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de coach gerechtigd, nadat hij cliënt tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van coach, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die coach maakt door niet-nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Tarieven
1. De tarieven zoals die bij aanvang van de overeenkomst zijn overeengekomen gelden voor het gehele traject, en zijn voor particulieren inclusief BTW. Voor bedrijven en overheid kan een ander tarief gelden. Hierbij wordt duidelijk aangegeven wat het tarief inclusief en exclusief BTW is.
2. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de cliënt, dan is de coach verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en deze apart te vermelden op de factuur.
3. Het honorarium van de coach is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.

Artikel 9 – Klachten
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.

Artikel 10 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de coach is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de coach het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. De coach is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de coach.
2. Kinderen tot 16 jaar, hebben voor begeleiding van De Papaver Coaching toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het kind.
3.Coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
4. Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
5. Voor mensen bij wie zware psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar psycholoog/psychiater. De coach neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een coachingstraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Artikel 12 – Opzegging en annulering
1. Indien naar oordeel van de cliënt dan wel coach de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen cliënt en coach na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient bevestigd te worden en aan wederpartij te worden medegedeeld.
2. Eenzijdige opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien de cliënt niet in staat is een geplande afspraak voor een sessie na te komen, dan dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld te worden aan de coach. Als de afspraak korter van tevoren wordt afgezegd dan kan het volledige sessiebedrag in rekening gebracht worden.

Artikel 13 – Overmacht
1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de coach ontslaat dit de coach van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal de coach daarvan zo snel mogelijk mededeling doen aan de cliënt. De cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht te annuleren of uit te stellen, echter onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te betalen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en coach waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.